اسکلت تیم حفظ می‌شود/ بعد از بازی برگشت از برانکو برنامه می‌گیریم