بزرگداشت فردوسی در دانشگاه تهران / عکس : باشگاه خبرنگاران