بررسی‌نحوه‌مزایده‌سرخابی‌ها‌باحضور‌نصیرزاده(ویدیو)