نیمی از گردشگران نوروزی در خانه های استیجاری اقامت کردند