عكس / دو پیشكسوت محبوب پرسپولیس ناهار میهمان مدیرعامل سابق