عبودیت حقیقی خداوند شرط دست یابی به اسرار الهی است