کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی لوئیز انریکه / تحسین پپ را قبول می کنم