طرح کنگره و تصويب سناي آمريکا هيچ تعهدي را از دوش دولت آمريکا بر نمي‌دارد