تصاویر:بازدید معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت وگاز، ازعسلویه