اظهارات روحانی خوب نبود/فتنه‌گران دچار خطا شدند‌/در مجلس بی‎اختیار لفظ کوچکف را به کار بردم