عکاس ایرنا همدان در جشنواره «هلال و رسانه» حائز رتبه برتر شد