با شکایت استاندار خوزستان: میدان مشترک ایران و عراق در هورالعظیم پلمپ شد