مطمئن باشید دربی را می بریم / می خواهم لقب امید رفت و برگشت را به خودم اختصاص بدهم