ارغوانی: توزیع نشریه در جلسه عارف برای حمله به بسیج بود