منابع طبیعی و نیروی انتظامی لردگان برای صیانت ازمنابع طبیعی همکاری می کنند