گشت ویژه تعزیرات حکومتی در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران