جلسه هم اندیشی بررسی سیاست های ارتقای فعالیت های قرآنی بانوان برگزار شد