نارضایتی مردم و نمایندگان از سود تسهیلات/مانع تکثیر بانک‌ها می‌شویم