(تصاویر)از محمدرضا شجریان تا هوشنگ ابتهاج در «شب عبدالوهاب شهیدی»