۸۰ درصد مرگ مادر و نوزاد در ۲۴ نخست تولد رخ می‌دهد