هاشمی رفسنجانی:مسئولیت در کمیته امداد را یک لطف الهی بدانید