حسن زاده: در دربی ناظرین محسوس و نامحسوس حضور خواهند داشت