ظرفیت تولید شیر کشور به ۱۰ میلیون تن افزایش می یابد