سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان خواروبار و کشاورزی منصوب شد