متوفای حادثه مهاباد قصد ازدواج با متهم را داشته است/ قصد خودکشی کاملا منتفی است