مساعدت 69 میلیون ریالی شهرداری به کتابخانه عمومی خارگ