قلوب مشتاقانی که ‌در کنار سواحل آرام خزر سیراب شد/پیام قرآن‌پژوهان از فلق تا شفق