مبادی مرزی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانی باید ساماندهی شود