اولین مرکز اصلاح نژاد گاوهای سیمینتال کشور در آمل راه اندازی شد