مواضعم در خصوص حجاب و عفاف تغییر نکرده است / بیشتر مناظرات شبیه خروس بازی است