حرکت تحقیر آمیز نسبت به امام جمعه اسالم در جلسه شورای اداری تالش!