حمایت از مذاکره ای که تامین کننده منافع ملی باشد، وظیفه همگانی است