تقاضای بالای مراکز استانها برای ارتباط زنده از خرمشهر