عكس / تیپ بازیكن سابق پرسپولیس برای حضور در عروسی امشب