ابوترابی فرد : تمام ارزش شهدا به پاسداشت ارزش های دینی است