آموزش و پرورش سمیرم در زمینه تأمین نیروی انسانی مشکلی ندارد