دریافت بیش از 1.5 میلیون اثر در زمینه پرشس مهر رییس جمهور