سومین خریدار رسمی پرسپولیس اعلام موجودیت کرد:یک شرکت بیمه!