نقش موثر سعید معرف در خارج از زمین / آشتی سینما و والیبال