حسن زاده: در دیدار دربی ناظریرن محسوس و نامحسوس کمیته انضباطی حضور خواهند داشت