آیا آیات 143و 144 سوره صافات به جاودانگی نهنگ اشاره دارد؟