طرف​های مقابل در مذاکرات هسته ای عقلایی رفتار کنند