سایه انتخابات مجلس بر حوزه فرهنگ / سرسنگی: تکذیب می‌کنم