ذالنور: ما از سوی خدا اجازه داریم اسرائیل را نابود کنیم / رهبری از مذاکره کنندگان حمایت کردند نه از مذ