پروژه های با پيشرفت مناسب در اولويت تخصيص اعتبار هستند