گشایش نمایشگاه مبلمان و لوستر 4 استان کشور در خراسان جنوبی