(تصاویر)دکتر عارف در مجلس‌ترحیم دکتر صادق آئینه وند