شهرداری تبریز گام نخست برای بقا را محکم برداشت/ خداداد امیدوار شد