طراحی مکانهای تفریحی اهواز متناسب با وضعیت سالمندان باشد