از فروشندگان قسطی دوره‌گرد تا مجسمه میلیونی/ مانور تجمل تازه به دوران رسیده‌ها و نا‌امیدی جوانان